سیستم جبران خدمت

چگونه یک سیستم حقوق و دستمزد جامع و اثربخش طراحی کنیم؟

  • عارضه یابی سیستم فعلی جبران خدمت
  • پرداخت متناسب با ارزش شغل برای سازمان
  • پرداخت بر اساس عملکرد
  • پرداخت بر اساس شایستگی
  • کمک به شکل گیری عدالت در پرداخت (تعادل داخلی)
  • کمک به رقابتی شدن حقوق و دستمزد
  • یکپارچگی پرداخت و عملکرد

ادامه مطلب