دوره کارگاهی استعدادیابی و کشف نقاط قوت:

با شرکت در این دوره آموزشی افراد به شناخت کاملی از مهمترین استعداد های خود و تعریف و دسته بندی دقیق فعالیت هایی دست می یابند که با انجام آنها احساس قدرت و توانمندی می کنند (نقاط قوت). همچنین نسبت به نقاط ضعف خود شناخت پیدا می کنند و می آموزند که چگونه آنها را مدیریت نمایند.

 

دوره کارگاهی رفتار شناسی با مدل DISC:

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟ آیا با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟ چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر و پایدار برقرار کنیم؟

 

دوره کارگاهی مهارت های رهبری:

به جا گذاشتن یک میراث با ارزش و ماندگار آرزوی هر رهبر است؛ چه مسولیت یک شرکت بزرگ یا کوچک را عهده دار باشد، یا مسؤلیت یک تیم و یا فردی است که تمایل دارد منشا اثر باشد. اگر بتوانید استعداد رهبری را در خود کشف کنید و آن را رها سازید نتایج شگفت آوری برای شما خواهد داشت.

 

دوره کارگاهی مدیران بزرگ:

در این کارگاه به ارائه یافته های بزرگترین تحقیق انجام شده در دنیا توسط سازمان گالوپ و در خصوص مدیران موفق می پردازیم که در آن بیش از 80000 مدیر از 400 شرکت حضور داشته اند. شرکت کنندگان ضمن آشنایی روش و نگرشی جدید در حوزه مدیریت، ابزار آزاد کردن پتانسیل سرمایه های انسانی سازمان خود را بدست می آورند.