ماموریت (Mission):
کمک به رشد و توسعه سرمایه های انسانی و دست یابی آنها به موفقیت و سطح عالی عملکرد، از طریق ارزیابی، آموزش های اثربخش، خدمات مشاوره، مربی گری و تولید یا نشر کتاب های منحصر به فرد مرتبط با این حوزه
 
 
 

عضویت برای دریافت خبرنامه

ثبت نام برای آخرین اخبار