ماموریت آکادمی مدیریت سرمایه های انسانی
 
کمک به رشد و توسعه سرمایه های انسانی و دست یابی آنها به موفقیت و سطح عالی عملکرد، از طریق ارائه ابزارهای جهانی و معتبر ارزیابی، آموزش های کاربردی و اثربخش بر اساس به روز ترین مدل ها و روش های جهانی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه های انسانی بر اساس رویه های سرآمدی جهانی، مربی گری حرفه ای و تولید یا نشر کتاب های منحصر به فرد مرتبط با این حوزه