مدیران بزرگ

دوره کارگاهی روش شناسی مدیران بزرگ

مدیران بزرگ چگونه مدیریت می‌کنند؟

مدیران بزرگ، کارکنان را در شغل یا نقشی قرار می‌دهند که در آن استعداد و نقطه قوت دارند!

بدین ترتیب کارکنانشان امکان دست یابی به بهترین عملکرد ممکن را پیدا می‌کنند.

ادامه مطلب